fredag, juli 28, 2017

Nu har vi utrett Gnesta och Trosa låneskulder!Utgångspunkten för denna diskussion var två artiklar i Södermanlands Nyheter. Den första Trosa ett av landets mest skuldtyngda kommuner, hävdade att med totala skulder på drygt 100 000 kronor per invånare är Trosa landets trettonde mest skuldsatta kommun.

Detta hade jag synpunkter på i en artikel Stor del av Gnestas skulder i bolag. Jag hävdade t ex att Gnestas skulder var i paritet med Trosa trots en 35:e plats enligt den första artikeln.

En insändare av en Pär Abrahamsson menade att allt var fel. Jag skrev ett svar som aldrig publicerades av Södermanlands Nyheter.

Efter att nu ha dialogat med ett antal myndigheter inkl SCB:s ansvariga Anita Brandt vet jag exakt hur det förhåller sig.

1. SCB gör aldrig någon rangordning eftersom kommunerna har olika organisationer av t ex egna fastigheter, som kan ligga i bolag eller sortera under kommun.

2. De länkar till all information finns nedan för kommun resp koncern och på t ex soldinfo etc.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/BalansKn/?rxid=6d52eca5-d226-4e31-b980-7c15f9c49c94


http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/BalansKcr/?rxid=6d52eca5-d226-4e31-b980-7c15f9c49c94


 3. Trosa och Gnesta ekonomi är helt jämbördiga och ligger högt i landet. Men flera sörmländska kommuner ligger högt.


Kommun 2016 Bostad tot
0486 Strängnäs 83 077 14 398 97 475
0484 Eskilstuna 71 601 9 939 81 540
0461 Gnesta 56 663 35 104 91 767
0488 Trosa 53 958 47 365 101 323
0481 Oxelösund 53 509 7 872 61 381
0480 Nyköping 41 567 12 686 54 253
0483 Katrineholm 16 240 56 479 72 719
0482 Flen 15 016 63 959 78 975
0428 Vingåker 12 833 54 193 67 026


4. Utsattheten är mindre för kommunernas hyresbolag eftersom en ränteökning kan slås ut på hyresgästerna medan all annan kommunal verksamhet i samma läge förmodligen innebär skattehöjningar.

5. I Gnesta kommuns skuld på 56 663 kr per invånare ingå även Gnesta Förvaltning AB skulder. Oroande är den enligt kurvorna ovan accelererande skuldsättningen vilket var utgångspunkten för mina synpunkter.

tisdag, juli 18, 2017

Transportstyrelsen och försvarssekretessen!


Transportstyrelsen har ju ertappas med att utlämna förmodligen kvalificerat hemlig information till Serbien, Tjeckien och Rumänien. Så vitt det är känt får bara svensk medborgare med genomförd PK ta del av denna typ av uppgifter om inte regeringen i särskild ordning gett dispans. Att lämna ut uppgifterna till annat land är således en grov överträdelse av lagen.
Enligt Dagens Nyheter så är säkerhetstjänsten i Serbien intimt lierad med den ryska dito och det handlar inte om vilka meningslösa uppgifter som helst. DN säger att det bl a rör sig om körkortsregistrets personuppgifter, data om infrastruktur inom totalförsvaret och kapaciteten hos infrastrukturen. 


Många personer i Sverige jobbar under skyddad identitet. Det gäller polisen men framför att personal inom försvaret som sysslar med underrättelseverksamhet. Dessa personers identiteter kan nu vara röjda för främmande makt, vilket är en katastrof för Sverige.


Som dåvarande projektledare för Försvarsmaktens första stora upphandlade outsourcingprojekt på 90-talet, blir man tämligen förvånad med vilken lättvindighet Transportstyrelsen agerar och vilken enorm påverkan detta kan få för svenskt försvar och underrättelsetjänst. När vi outsourcade handlade det om svensk personal med personkontroll, driften skulle ske på försvarets datorer i försvarets lokaler. Allt annat var otänkbart av såväl sekretess- som kommersiella skäl.


Transportstyrelsen förra GD får nu böta 70.000 kr för ett brott som kunnat ge mångårig fängelsevistelse. Var brottet medvetet? Ja det skrevs en särskild handling i ämnet. Fanns det ett uppsåt? Förhoppningsvis ej men pekar på vikten att tillsätta kompetent personal på viktiga poster i riket. 


Detta ärende med ett extremt slarv av kvalificerat hemlig information är inte i klass med Berling men näst intill. Ärendet är enbart påbörjat och det lär komma mer.


Dumskallarnas sammansvärjning!

måndag, juli 10, 2017

Hur stora skulder har Trosa och Gnesta kommuner?

Gnesta kommuns framtidsplaner 2015-2017

Idag kan man läsa i Södermanlands Nyheter att Trosa kommun är kraftigt skuldsatt med ca 100.000 kr per invånare. Tittar vi en stund på Gnesta kommun tror vi det är jämbördigt oavsett om man räknar in eget kapital eller ej.


Gnesta kommun har en konstruktion där kommunens fastigheter finns under ett särskilt Förvaltningsbolag, som kan göra att 360 mkr i skuld döljs som borgensåtagande. I varje fall så ökar skuldsättningen kraftigt de två senaste åren inklusive det särskilda lån som upptagits i år på 120 miljoner för att täcka initialkostnader för ny friidrottsanläggning och ersättning för nerlagda äldreboendet Liljedalshemmet. Om man bortser från posten framtida hyror etc så är kommunens totala skuld och ansvarsförbindelser enligt plan 2017 som följer:


Eget kapital mm   340 mkr
Skulder           158 mkr
Panter o ansvar
Pension            70 mkr (netto minus placeringar)
Borgen för bolag  714 mkr
Lån 2017          120 mkr
Totalt          1.427 mkr

Motsvarande summa 2015 är 1.153 dvs en ökning med 274 miljoner på två år, vilket känns tämligen oroande. Kommunen har 10.840 invånare, vilket gör en skuld på 132.000 kr per invånare. Räknar vi bort eget kapital, vilket kanske SCB gör i sina sammanställningar blir skulden ändå 101.000 kr per invånare. 


Dessutom har kommunens soliditet minskat till 23% med upptagandet av det nya lånet på 120 mkr. Gnesta förvaltning AB har en soliditet på 11% och Gnestahem 18%. Som jämförelse kan nämnas Nyköpingshem med en soliditet på runt 45%. 


Förvisso får man hoppas att dessa investeringar i Gnesta som huvudsakligen går till centralorten ändå sker till goda syften och kommer framtiden till godo. Skuldsättningen ökar dock snabbt. Men höjda räntor och låg soliditet är alltid ett orosmoln för framtiden.


Implicit ligger även frågan i denna blogg: "Har Gnesta kommun verkligen råd med den nya idrottshallen samtidigt, som det skall byggas äldreboende, ny förskola och infrastruktur för ökat bostadsbyggande?" Man har ju redan tre sporthallar. Detta blir den fjärde på centralorten.


måndag, juli 03, 2017

Landet Gud gav till Kain!

Protesterna mot centralmakten i Gnestas hantering av ytterområdena Laxne, Björnlunda och Stjärnhov blir allt starkare. Senast i samband med "Så gick det för Gnesta kommun 2016", tarvade en uttröttad Gåsingebo att i Södermanlands Nyheter påpeka att närmare hälften av befolkningen inte bor i Gnesta tätort. I skriften kunde man läsa om allt vackert som genomförts, Östra Storgatan, nybyggnationer,bad vid Frösjön, projektering i Norra Vackerby,Freja Bad/Gym, Skillingavallen,ny sporthall etc. Inte ett ord om övriga delen av kommunen. Inte en enda investering utom en ganska onyttig asfaltering i Laxne.


I Gnesta tätort har man turistvärdar men på kommunens mest besökta turistmål Skottvångs gruva, finns det personer som ställer upp frivilligt, som värdar år ut och år in. Kommunen har aldrig bidragit med en krona.


Bad och klippning av Frösjön går bra i kommunal regi. När Föreningen Laxnegården ville ha en soptunna till badet i Laxne tog det 6 månader efter otaliga förnedrande samtal. Beträffande upprensning av sjöar så skulle nog Kyrksjön i Björnlunda vara mer prioriterad. Men den ligger ju inte i Gnesta.


Är man intresserad av ekonomi som undertecknad, så finns det nog annat att fundera över i verksamheten 2017. Kommunen avser att direkt investera ca 37 miljoner kr för olika ändamål exkl VA. Men därutöver har man ökat på sina skulder med 120 miljoner kr, som avses investeras i centralorten för olika byggnationer och tillförande av nytt kapital till kommunkoncernen. Ytterligare 120 miljoner innebär att kommunens skulder/borgen nu snart är större än 1,3 miljarder kr.


Av den totala investeringen på 157 miljoner kr bedömer jag att enbart 3 miljoner kr går till Laxne, Björnlunda och Stjärnhov och då enbart för skolans behov. Jag klandrar inte investeringsviljan. Men den utgör en gigantisk snedfördelning till landsbygdsbefolkningens förfång. 


Inför valet 2018 måste nu varje parti med självaktning förklara eller göra en plan för kommunens ytterområden. Ett parti, Centerpartiet har redan krävt detta i en motion till fullmäktige.


Men man kan verkligen undra över hur det kunde bli så här med denna utsugning av en stor del av invånarna i kommunen. För byggdes det skolor i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne. Det byggdes ålderdomshem och förskola i Björnlunda. Idag investeras inte en krona i ytterområdena och i Laxne står skolan tom.


Jag är ganska övertygad om att några partier behöver rycka upp sig rejält för att inte tappa väljare 2018.


Fotnot. Rubriken syftar på en bok av Hammond Innes som utspelar sig i den ödsliga vildmarken i kanadensiska Labrador.

fredag, juni 16, 2017

Frustunabor fortsatt lurade!

Gnesta kommun får grönt ljus, att köra över de boende på Frönäs. Bakgrunden är att kommunen ändrat i befintlig detaljlplan och vill bygga hyreshus mitt bland villorna trots att ändringar av detaljplaner är mycket ovanliga.


Mark- och miljödomstolen godkänner nu det märkliga bygget trots protester. Beslutet kommer förmodligen att överklagas.


Läs mer här om märkligheterna.


tisdag, juni 13, 2017

Hela Gnesta kommun skall leva!


Centerpartiets Gnesta-avdelning bekymrar sig över att nära hälften av kommunens invånare inte får ta del av kommunens utveckling, som numera är helt koncentrerad till tätorten Gnesta. Vi delar i högsta grad detta påstående och påskyndar uppmärksamhet från fler partier, att kommunala investeringar behövs i hela kommunen. Även landsbygdens skattebetalare skall leva.


Sedan socialdemokraterna kom till makten 2010 har inte en enda investering gjorts i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Snedfördelningen gäller även kultur- och hembygdsföreningar, som vi tidigare påtalat på denna blogg.


På 2000 talet byggdes det nya skola i Laxne och ny förskola i Björnlunda. Tidigare hade även nytt äldreboende Ekhagen byggts i Björnlunda. Det som har skett sedan dess är att skolan i Laxne lagts ner och skolan i Stjärnhov hotas av nerläggning. Några kommunala ambitioner att bygga i ytterorterna finns inte längre trots andra löften i valrörelsen 2014.


Dessvärre finns ej heller någon dialog mellan styrande konstellation i kommunhuset i Gnesta och invånarna numera. För att citera gamla kommunalrådet Håkan Bratt(M): " En anonym politisk elit styr i Gnesta!"


Motionen

Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.


Därför vill Centerpartiet föreslå att:En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta kommun framtages snarast.

måndag, juni 12, 2017

En svensk polisiär kollaps stundar!


Det verkar uppenbart att polisledningen i Sverige tappat greppet om den kriminella utvecklingen i sk "utsatta områden" som på några få år ökat från 15 till 23. Följer man ett antal enskilda polismän på twitter så råder närmast kaos på många platser med mord, våld och öppen droghandel, som ingen vågar ge sig på!


Nu har äntligen en av mediedrakarna Dagens Nyheter insett att något ganska läskigt är på gång i det svenska samhället i allt från bostadsområden till skolor. I måndagens tidning ställer man rikspolischefen Dan Eliasson till ansvar liksom inrikesminister Anders Ygeman. Vi vill väl komplettera med att fd justitieminister Beatrice Ask har en stor del i denna pågående katastrof. Under hennes tid 2006-2014 grundlades alla problemen. Hon har nyligen petats som moderaternas rättspolitiske talesman.

Du som vanlig medborgare i landet kommer att märka detta, när polisen allt oftare uteblir vid brott eller lägger alla utredningar på hyllan. Kollapsen är nära!

"

DN: Sverige har fått fler problemområden – ”krisstämning inom polisledningen”

DN 12/6 2017. Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjar på nyhetsplats i måndagens tidning.
Antalet ”särskilt utsatta” områden har ökat från 15 till 23, enligt Polisens underrättelseavdelning. Åtta nya stadsdelar – bland annat Gottsunda i Uppsala och Lindängen i Malmö – klassas nu som brottsdrabbade i så hög grad att rättsstaten är satt i gungning.
Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som bygger osynliga murar runt hela stadsdelar. Vad följderna blir? Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som tar sig allt större friheter.
Linda Staaf, underrättelsechef för Nationella operativa avdelningen (Noa), säger till DN att myndighetens utökade lista delvis är en fråga om analysmetod. Enligt henne borde fler områden ha räknats som särskilt utsatta redan första gången som sammanställningen gjordes. Det var 2015.

Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.
Den växande listan över utsatta områden är ett kvitto på flera misslyckanden. Ett är det faktum att bara sju områdespoliser sysslar med förebyggande arbete i hela Uppsala och Knivsta – kommuner med totalt nästan en kvarts miljon invånare. "Det är ungefär vad vi skulle behöva enbart i Gottsunda", säger lokalpolisområdeschefen Jale Poljarevius till DN.
Stockholmsinsatsen Mareld inleddes förra sommaren med målet att bryta den onda cirkeln av våld och misstro i Rinkeby/Tensta, Husby, Södertälje och Botkyrka. Men bemanningen är ett stort problem. Det var från början tänkt att man skulle hinna rekrytera 160 poliser till kraftsamlingen på ett år. Men bara 60 tjänster är tillsatta.
När siffrorna tyder på att den systemhotande brottsligheten sprider sig faller ansvaret därför tungt på rikspolischefen Dan Eliasson. Polisen tycks inte ens förmå uppfylla sina egna planer.
Eliasson har hittills inte velat offentliggöra listan över utsatta områden. "Jättekänsligt", säger en källa till DN.
Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.


Polisens kris: Den strukturella dumheten

Ledarsidorna: Johan Westerholm
Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjat . Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som kapslar in stadsdelar. Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som skapar ett parallellt rättssystem. Detta är antingen en medveten eller omedveten utveckling.
DN:s ledare klassar situationen som systemhotande vilket sannolikt är en passande term. Ansvaret för situationen vilar tungt på inrikesminister Ygeman men främst på rikspolischefen Dan Eliasson. Situationen har växt sedan hans tillträde och han har aktivt förvärrat den, trots löften så sent som den 20:e januari i år om att kurvorna skulle vända.

Regeringens motstånd till fler poliser och bättre kunskap, trots ord om motsatsen, är kompakt. Kanske inte av Anders Ygeman men motståndet som genomsyrar statsförvaltningen i övrigt är solitt.
Inte bara situationen i de särskilt utsatta områdena är systemhotande. Krisen i polisen är systemhotande och ansvaret är inte bara Dan Eliassons. Systemfelen ligger i den politiska ledningen som inte förmått eller har haft som ambition att agera i tid.  Som inte haft som ambition att se till något annat än de personliga karriärerna i bästa fall. I sämsta fall har de haft en vilja att utveckla ett annat samhälle. Som det i de särskilt utsatta områdena. Enklaver med egen rättsordning.
Polisen är ett exempel på hur en ”strukturell dumhet” tillåtits växa fram. Där Eliasson bara är en logisk konsekvens av en systemhotande utveckling som ligger på en helt annan nivå. 

torsdag, juni 01, 2017

Faked News a la Sveriges Television


I dag kom SCB ut med en av sina få opinionsundersökningar. När nu moderaterna får 18,1% så skallar budskapet från stats-TV, "Ras för moderaterna". "Moderaterna är illa ute" etc. Inte ett ord om att socialdemokraterna är minst lika illa ute.

Det finns sju institut som gör månatliga mätningar samt SB med några få om året. Socialdemokraterna ligger i dessa mätningar mellan 24%-29% men i SCB får man 31%. Tittar man efter hur SCB lyckats tidigare finner man att SCB är sämst och tippade förra valet fel med 8%. Man har socialdemokraterna 4-5% för högt hela tiden i förhållande till valresultat

Enligt min mening fungerar Sentio och Yougov bäst. Och tittar man på resultatet i maj i förhållande till valet 2014 så har socialdemokraterna backat med 7% och moderaterna med mer blygsamma 5,4%. När kunde ni ta del av detta på SVT TEXT. Ja aldrig, då man hela tiden bara publicerar vinklade alternativt de mätningar som det går bra för socialdemokrater.

Sveriges Television är numera på samma nivå som statstelevisionen i Ungern och Polen. Man stödjer helt enkelt sittande regering. Med detta är det klart att SVT sysslar med felaktiga och falska nyheter sk Faked News.

Vill du som har egen integritet kolla in vad som händer i opinionen rekommenderas att besöka Wikipedia, som har alla mätningar från 2000 talet i detalj.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018


https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2014

Tänk vilken skillnad det är på SVT rapportering och kommentarer jämfört med TV4 mycket populäre kommentator Marcus Oscarsson, som framstår som mycket objektiv i sitt värv.

https://www.facebook.com/marcus.oscarsson.7/?fref=ts

onsdag, maj 03, 2017

Utförsäljning av allmännyttan i Gnesta?

Vänsterpartiet i Gnesta interpellerar kommunalrådet Johan Rocklind(S) om utförsäljning av bostäder i Gnesta. 

"I Gnesta är trycket på bostäder stort. Nya bostadsområden planeras och det är inga svårigheter att få byggbolag att ta sig an projekten. Tyvärr blir ofta nya bostäder väldigt dyra. I många kommuner säljs delar av allmännyttans bostäder ut eller omvandlas till bostadsrätter. Vid utförsäljning är det vanligt att lägenheterna lyxrenoveras och därefter höjs hyrorna. Många hyresgäster har sedan inte råd att bo kvar."

På senaste kommunfullmäktige ville dock Rocklind inte besvara interpellationen med en tämligen luddig motivering. Vänsterpartiet har därför skrivit ett öppet brev http://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-johan-rocklind-fran-v/ som publiceras i dagens Södermanlands Nyheter, som avslutas:

"Anser du, Johan Rocklind, att det är viktigt att Gnestahems bostäder även i fortsättningen ska finnas kvar i kommunalt ägande?"

Detta är en högst viktig fråga inte minst för låginkomsttagare som unga eller pensionärer men den kanske tarvar en del förklaringar, som kanske inte alltid är allmänt kända. 

Bostadsbolag oavsett om de är kommunala eller privata kan inte låna och bygga hur mycket som helst utan att tillföra eget kapital. Detta kapital kan man få antingen genom att man går med vinst eller att ägarna skjuter till mer pengar. Detta påverkar ett företags soliditet, som inte får bli hur låg som helst enligt bolagslagen. Kommunerna må gå med vinst ibland men avsätter ogärna dessa medel till sina bostadsbolag. Därför finns det en tendens till att man säljer för att få in nytt kapital, som man sedan kan bygga nytt för. Ibland blir det bostadsrätter, som kan säljas dyrare än vanliga lägenheter.


För att Gnesta kommun skall kunna bygga mer via Gnestahem måste bolaget få in mer kapital. Eftersom hyrorna är reglerade blir det inga större vinster. Täckning för nya bostäder måste således komma från försäljningar om man inte kan få nytt kapital eller tillräckliga vinster. 


Interpellanterna värnar om den lilla människan men verkligheten är inte alltid så enkel, som man kan tro. Dessutom är kommunens totala låneskuld snart över 1 miljard kronor med de byggen som nu planeras. Denna låneskulden ligger långt över riksgenomsnittet på ca 600 miljoner för 10.000 invånare.

tisdag, april 11, 2017

Första väljaropinionen sedan terroristdådet i Stockholm


Opinionsinstitutet Sentio var först ute med mätningar av opinionsläget i Sverige efter terrorattentatet i Stockholm. Centerpartiet backar medan övriga allianspartier ökar något. Sverigedemokraterna fortsätter sin frammarsch med all time high 27,2%.

Även Socialdemokrater och Vänsterparti minskar medan Miljöpartiet ökar något. Alltjämt är de rödgröna 3% större än alliansen.


Det parlamentariska läget om detta vore valresultat 2018 är tämligen komplicerat. Inget block får majoritet. En stor koalition mellan S och M är ej heller möjlig och Centerpartiet som en tid svävat lite mellan blocken gör ingen som helst skillnad för rödgröna blocket inte ens om Liberalerna går till vänster.


Tre möjligheter återstår, att S fortsätter att regera ensamma med stöd av V, MP och SD eller att M och KD regerar med stöd av SD. Varken C eller L kan ju under inga omständigheter samarbeta med SD och V.


Den tredje möjligheten är ju att S och M försöker ta tillbaka väljare från SD och genom att föreslå en mer hållbar integration och fokuserar på dagens verkliga problem med sjukvård, äldreomsorg, rättssäkerhet och skola.  Ett mått på denna tendens är att de flesta partier med självaktning nu vill utöka polisens anställda. Från att ha varit stenhårt negativa föreslår nu S-kongressen nu senast 10.000 nya tjänster inom polisen.


Vänstern har ju länge haft fokus på ökade skatter och "Vinster i välfärden". Men det är inget man vinner ett val på. Snarare kan detta experiment leda till ett än värre kaos inom näringslivet, sjukvård och äldreomsorg! Så vi lär nog snart få se många utspel med syfte att minska SD inflytande. 


Man skulle ju kunna börja med att återta kontrollen igen av territoriet Sverige. Idag kan ju vem som helst göra vad som helst utan påföljd. Obama regimen i USA hotade ju att dra in Sveriges visumfrihet om det inte blev bättre ordning. Men fortfarande driver 60.000 svenska pass omkring i världen utan kontroll. Trump regimen kan mycket väl komma att göra slag i saken. Bättre ordning och rättssäkerhet välkomnar nog de flesta invånare i Sverige. 


Sverige utgör en terroristbas i Europa. De stora händelser som timat i Paris och Bryssel har en gemensam nämnare; de ledande terroristerna levde och försörjdes av Sverige. Det kostar mycket väldigt mycket, när det gäller renommé och utländsk investeringsvilja! Här måste vi bli ljusår mycket bättre!


Nya Moderaterna synes ha noterat att det politiska landskapet sakta men säkert håller på att rejält förändras i landet. När skall Socialdemokraterna som de facto förlorat flest väljare sedan valet 2014 inse detsamma?


tisdag, april 04, 2017

Tussilago farfara och längtan!
Så här års vid tiden för Tussilago ankomst brukar vi skriva några rader och påstå att våren är kommen. Något som vi längtat efter under den mörka vintern. I år tycks våren ha kommit på en gång med både blå- och vitsippor som tussilago. Häromveckan gick Svinsjön upp ungefär som normalt och nu är även Marvikarna isfria till ynnest för storlommen som hoade igår och fiskljusparet som finns i Mellan-Marviken. Även vattenståndet är åter normalt till allas glädje.Hela långa vintern har vi annars matats med världens elände. Varje dag refereras av svenska media en amerikan vid namn Trump. Något som börjar bli ganska tjatigt särskilt när dennes beslut i princip är lika sin företrädares.


I Sverige tar sociala medier mer och mer befälet, vilket dock är en underbar demokratisk utveckling. Något som verkar ogillas av Sveriges Television. SVT granskar ju numera inte makten längre utan de som granskar makten. En ganska märkligt utveckling men inte förvånande om man vill bli uppmärksammad som en statstelevision.

Nej ur led är tiden med mycket kaos inom skola, vård, omsorg och rättsväsende. Något vi knappast förknippar med en välfärdsstat. Men längtan till vår, ljus, värme och en grönskande tid kan ingen ta ifrån oss!


På denna blogg sänder vi ut ett rop om denna sköna längtan varje år sedan 2011. Och varför inte fundera på detta med den vackra låten J'attendrai.tisdag, mars 28, 2017

Det går segt för Alliansen just nu!


Nu har rödgröna övertagit ledningen igen över alliansen, när både moderater och liberaler backar. Centerpartiet håller upp det hela runt dryga 10%. Sverigedemokraterna behåller ledningen som största parti.


Det ser således inte ut som vi kan få en majoritet för alliansen till valet 2018. Det innebär att med allianspartiernas samlade hållning visavi SD så kommer Stefan Löfven att kunna fortsätta att regera med stöd av V. Väljarna röstar höger och regeringen styr vänster med än mer höjda skatter. 


Vinnare och förlorare sedan valet 2014 redovisas nedan:


Parti Vinnare
SD 13,1%
C 4,9%
V 3,2%
L -1,5%
KD -2,2%
MP -3,5%
S -6,9%
M -8,1%
Allians -6,9%
Rödgröna -7,2%

måndag, mars 20, 2017

Det våras för centerpartiet i Gnesta!


Hur kommer det att gå i kommunalvalet i Gnesta 2018? Om man tittar på dagens sammanvägda opinionssiffror från 7 institut och jämför med valresultatet i Gnesta 2014 så blir det en del omkastningar till alliansens fördel. Tar man även hänsyn till nuvarande majoritets njugghet med ytterområdena så finns det goda skäl att misstänka att moderaterna tappar 2 mandat. Även socialdemokraterna kan tappa två mandat kanske ett till centerpartiet men mer troligt ett mandat, som då går till vänsterpartiet. Ett parti som bedrivit en ganska aktiv politik under mandatperioden. 


Den stora vinnaren i dagens opinionsläge kan då centerpartiet bli med minst 3 nya mandat och kanske näst största parti i Gnesta sedan 1994. Det är givetvis farligt att moderaterna under innevarande valperiod lekt med elden! Något som centerpartiet hade bitter erfarenhet av under 90-talet.


Liberalerna verkar tyvärr ha gått in i koma om det nu inte sker något under och sverigedemokraterna, som av tradition haft det trögt i Gnesta och saknar politiker, kan nog bara tillgodoräkna sig ett nytt mandat. Miljöpartiet får nog däremot räkna med ett tämligen svidande bakslag om inget oförutsett inträffar.


Gnesta kommuns kommunalråd kan mycket väl komma att heta Håkan Ekstrand(C) när matchen är slut även om Ann-Sofie Lifvenhage(M) fortfarande utgör en stark konkurrent.


Parti 2018 2014       Vinst
S 8 9 -1
MP 2 4 -2
V 3 2 1
M 7 9 -2
L 1 1 0
KD 0 0 0
C 7 4 3
SD 3 2 1
Allians 15 14 1
Rödgröna 13 15 -2

tisdag, mars 14, 2017

Informationskollaps - faked news?

Det pågår fn ett enormt informationskrig på sociala medier, där enskilda personer börjar få allt större makt på bekostnad av traditionella medier tidningar och TV. Den gamla elitistiska makten med Sveriges Television, Dagens Nyheter m fl utmanas allt starkare av enskilda men rejält pålästa individer, som påvisar många felaktigheter i samhällsbevakningen. 


Samtidigt så pågår ett informationskrig och alltmer sk Faked News sprids på nätet för att inte tala om att riktade cyber-attacker börjar bli legio!Yttersta högern och vänstern representerad av tidningar som Fria Tider och ETC! pucklar på varandra friskt så mycket det går och i vanliga media kan man nu börja urskilja två stora grupperingar med Svenska Dagbladet, Expressen, Göteborgs-posten samt merparten av landsortstidningarna i en ringhörnan och Sveriges Television, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Dalademokraten i den andra ringhörnan.


Framträdande är nu många nya kvinnliga ledarskribenter som Alice Teodorescu i GP, Sakine Madon i VLT, Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet och naturligtvis den mest framträdande Anna Dahlberg i Expressen. På vänstersidan har man mer ett grabbigt gäng med Peter Wolodarski, Dagens Nyheter, Anders Lindberg, Aftonbladet och Göran Greider i Dalademokraten. Eller varför inte Jan Guillou i Aftonbladet.


I Södermanland försöker Södermanlands Nyheter hålla en ganska ren liberal hållning medan Eskilstuna-kuriren och Axel Voronov synes ha hamnat mer i vänstersörjan. 


Att allt fler kommer till tals på Internet innebär även att påhopp och hatiska uttalanden ökar. Något som de facto tidningar och TV hade monopol på tidigare. Något som man på intet vis vill erkänna! I denna kontext har det då dykt upp diverse konstiga förslag från regeringen att begränsa Yttrandefriheten en av Sveriges Grundlagar. Denna debatt pågår fortfarande.


Regeringen med Stefan Löfven har det svårt och anklagas för faktaresistens men slår tillbaka med faked news etc. Bilden av Sverige har blivit en het potatis, där det dock knappast är Fox News som är mest kritiskt. Vi som dagligen tittar på utländsk TV och tidningsnyheter ser en allt sämre sverigebild från Daily Mail, Daily Mirror, Guardian, CNN, CBS, CNBC, ZDF, BILD, Die Welt för att inte tala om RT1 (ryska ettan) som gjort ett famöst reportage om kriminalitet i Malmö.


I o m det amerikanska valet blir vi även medvetna om att olika stater försöker påverka både nyhetsflöde (faked news) och ingripa rent tekniskt i olika sammanhang. Internet har blivit en tummelplats för åsikter, hat, faked news, kriminella som vill tjäna pengar samt stater som bedriver informationskrig mm. Man kan verkligen undra om det goda samhället hänger med att skydda medborgaren, som blir allt mer beroende av att vara uppkopplad när som helst.


Mitt i denna kopiösa röra håller det svenska rättssystemet att klappa ihop. Vem som helst kan uppenbarligen kalla någon för vad som helst utan konsekvens. Något som tidigare kunde modereras av media. Att skylla polisens tillkortakommande på en omorganisation känns ganska långsökt. Men en fåtalig polisorganisation om 20.000 poliser som borde vara 30.000 med europeiskt mått mätt samt en kriminalitetet som ökar rejält fungerar givetvis inte detta i längden. Lägg därtill en till synes halvstarrig regering som inte ökar polisens budget så lär det knappast bli bättre! 


Många journalister inkl SVT fokuserar nu på vad en viss Donald Trump sysslar med i inrikespolitiken. Något som möjligen kan vara intressant för dem som vill bortse från alla problem vi har på hemmaplan. Kaos i vård, bostadsmarknad, skola, äldreomsorg, pensions- och rättssystem samt integration. Världens högsta skatter o en regering som motverkar eget företagande och stänger ute europeiska företag, som vill in på den svenska marknaden. "Sverige går bra" säger finansministern men glömmer samtidigt bort att vi har flest skulder i hela världen efter Japan 12.000 miljarder!


Det som i slutänden även är mycket oroande är framtiden för framför allt landsortspressen. Kommer denna att dö sotdöden? Hur kommer presstödet att utformas i framtiden? Kommer enbart ett tämligen subjektivt Public Service att finnas kvar. Dvs enbart en ren statstelevisionen likt en totalitär stat?


Ja så här rörigt har det nog aldrig varit sedan 2:a världskriget slutade. Kommer det att sluta med att ingen har något som helst förtroende för någonting? Kommer information att sakna allt värde framgent? Och vem tror på viralgranskaren?

onsdag, mars 08, 2017

Jämställdhet inte bara pengar utan mer rätt till sin person!


Idag på den internationella kvinnodagen måste man tyvärr konstatera att kvinnorna i Sverige får det allt sämre. Inte minst ökar det kroppsliga våldet exponentiellt! För den som har glömt bort vad jämställdhet är för något upprepar vi de fyra huvudpunkterna:


1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet.

3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Redan 2014 bloggade vi om detta på denna blogg och i stort har ingenting hänt. Snarare har det blivit värre genom händelser som i Köln, Kungsan och Kalmar! 


Stöd gärna organisationer som http://fatta.nu/ , när rikspolitiker och media sviker svenska kvinnor och starkt undviker detta ämne! Var finns alla feministiska politiker och chefredaktörer? Knappast i Sverige!


Ann Heberlein: Denna åttonde mars, Internationella kvinnodagen, önskar jag tillnyktring och uppvaknande. Det är hög tid att agera nu och stå upp för alla flickors och kvinnors fri och rättigheter. 

lördag, februari 25, 2017

Det går dåligt för socialdemokrater och moderater!


Den senaste mätningen från Sentio en av de mer tillförlitliga bland sju institut som regelbundet mäter en svenska opinionen, faller socialdemokraterna med 7,8% sedan valet. Nästan lika illa är det för moderaterna som tappat 6,6%.


Vinnare är sverigedemokraterna med 14% och centerpartiet med 4,6% ökning sedan valet 2014.


Alliansen har även gått om de rödgröna och intagit en stor ledning. Men sverigedemokraterna får således nästan 27% och borde utmanas av socialdemokrater och moderater för att ta tillbaka de väljare de tappat till dem. Änskönt är dock Alliansen nu största block med betryggande majoritet när de rödgröna tappat hela 12% sedan valet.


Parti feb-17 2014 Vinst
S 23,2% 31,0% -7,8%
MP 4,7% 6,9% -2,2%
V 8,2% 5,7% 2,5%
M 16,7% 23,3% -6,6%
L 4,6% 5,4% -0,8%
KD 3,0% 4,6% -1,6%
C 10,7% 6,1% 4,6%
SD 26,9% 12,9% 14,0%
Allians 35,00% 39,4% -4,4%
Rödgröna 31,40% 43,6% -12,2%

torsdag, februari 23, 2017

Vinnare och förlorare sedan valet 2014!

Det är ganska förvirrande med alla opinionsmätningar och framför allt underligheter i bl a SVT presentationer. På Wikipedia finns alla mätningar samlade och ger en betydligt bättre överblick om vad som händer i opinionen.


Med utnyttjande av dessa siffror har vi gjort en sammanvägning av sju opinionsinstitut och jämfört med valresultatet 2014. Där vi har SD, C och V på vinnarsidan medan S, M, MP och KD finns bland förlorarna. Noterbart är även att både S och de rödgröna tappat närmare 6% sedan valet!

Fråga är var har S 5,5% och MP 2,5% tagit vägen? 


Parti feb-17 2014 Vinnare
SD 19,6 12,9 6,7
C 11,1 6,1 5,0
V 7,9 5,7 2,2
L 5,4 5,4 0,0
KD 3,6 4,6 -1,0
MP 4,4 6,9 -2,5
M 19,0 23,3 -4,3
S 25,5 31,0 -5,5
Allians 39,1 39,4 -0,3
Rödgröna 37,9 43,6 -5,7

måndag, februari 20, 2017

Den oranga pensionsbluffen 2!

De oranga kuverten ramlar nu in till förhoppningsfulla svenska skattebetalare från pensionsmyndigheten, där man får veta sina pensionspoäng och bedömd framtida pension. Eftersom folk knappast går till grannen för att jämföra, inser de flesta nog inte att det är ungefär samma pension som alla får i slutänden oavsett lön eller inbetald skatt!

 

Efter ett eget långt arbetsliv med en slutlön på långt över 40.000 kr (2006), så är vår folkpension på 15.300 kr. Dvs ca 35% av slutlönen. Pensionsmyndigheten utlovar teoretiskt möjliga pensioner på upp till 19.000 kr. Något vi kallar utopiskt efter dialog med denna myndighet!

 

Vi får nu 11.000 kr efter skatt från Pensionsmyndigheten varje månad. Det märkliga är att detta belopp är lägre än det skattefria och maximala äldreförsörjningsstödet på 11.500 kr eller garantipension kombinerad med bostadsbidrag.  Dvs har du inte betalt in ett öre i skatt och fått en låg pension, kan du alltid få äldreförsörjningsstöd, som anses vara lägsta skäliga levnadsnivå för äldre men ligger dock under den europeiska fattigdomsgränsen. Många invandrare får detta stöd, då de knappast fått några poäng i oranga kuverten och blir därmed de verkliga vinnarna!

Många har ju även idag tjänstepension. Denna är idag tillsammans med folkpensionen ca 60% av slutlönen. Men de som kommer att gå i pension de närmaste åren kommer inte att få mer än 40% från 70 års ålder. Tjänstepensionen minskar ju då. I framtiden kommer alla pensioner bli än lägre. Hur skall 400.000 arbetslösas pension ordnas?


Analysen för detta moras är, att folkpensionen är en stor politisk bluff och ett spel för gallerierna, där utbetalade pensioner är lika stora oavsett om du är den fattigaste bondmoran eller den rikaste VD. Förvisso ett jämlikt socialbidragssystem men utan korrelation till gjord samhällsinsats (skatt). De oranga kuvertens huvuduppgift är att vilseleda och lugna oroliga framtida pensionärer. Tro inte att du premieras för att du betalar hög skatt! 


Syntesen av detta moras är: Eftersom större delen av dina pensionsskatter konfiskeras och använts till annat får du se till att lindra skadorna  Se till att få tjänstepension från ditt företag och spara i statsobligationer. Har du egendom sälj och omsätt denna för eget eller barns behov innan du hamnar på ålderdomshemmet! Har du låg pension, sätt sprätt på alla dina pengar och ev egendomar. Bo i hyresrätt. Du kan alltid begära äldreförsörjningsstöd och få max 11.500 kr varje månad!

 

Tidningen Kommunalarbetaren har räknat ut att man får 440 kr mer i månaden för ett helt arbetsliv än en person som aldrig jobbat!